วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

e-book คือ อะไร            อีบุ๊ค” (e-book, e-Book, eBook, EBook,)   เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์
          คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
          
  โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง
e-Book มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่
                                                                 
                                                                    1. โปรแกรมชุด Flip Album
 

2. โปรแกรม DeskTop Author
 
                                                                  3. โปรแกรม Flash Album Deluxe

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน e-Book ด้วย   
 มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสารไม่ได้    ประกอบด้วย
1.1 โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ FlipViewer
 
1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader

1.3 โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player


การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใส่แผ่นโปรแกรมใน CD Rom ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว Double Click ที่ Setup.exeเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
 
                                       ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม Next > จะแสดง License Agreement ดังรูปขั้นตอนที่ 3 อ่านข้อตกลงต่าง ๆ และเลือก I accept the terms in the license agreement กดปุ่ม Next > จะแสดงหน้าต่างการเลือกประเภทการติดตั้ง
 

ขั้นตอนที่ 5 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Install Shield Wizard Completed และเลือกปุ่ม Finish
 
การเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราจะเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6. Pro ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Start
2. เลื่อนมาที่ Programs
3. เลือก E-Book Systems
4. เลือก Flip Album 6 Pro
5. คลิก Flip Album 6 Pro
 
 
ข้อดีของ e-Book
# ค้นหาข้อความได้ ยกเว้นว่าอยู่ในลักษณะของภาพ
# ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ (cd 1 แผ่นสามารถเก็บ e-Book ได้ประมาณ 500 เล่ม)
# อ่านได้ในที่มืด หรือแสงน้อย
# ทำสำเนาได้ง่าย
# จำหน่ายได้ในราคาถูกกว่าในรูปแบบหนังสือ
# อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพราะไม่ยับหรือเสียหายเหมือนกระดาษ
# สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง แค่คลิกเดียวก็สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ทันที
#เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติ โดยลดการใช้กระดาษกับ True e-Book

ข้อเสียของ e-Book
#อาจเกิดปัญหากับการ ลง hardware หรือ software ใหม่หรือแทนที่อันเก่า
#ต้องมีการดูแลไฟล์ให้ดี ไม่ให้เสียหรือสูญหาย
#การอ่านอาจเกิดอันตรายต่อสายตา
#เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย
#ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รูปวาด รูปถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็นต้
 
ประโยชน์ของ E-book
 1. ช่วยให้สามารถย้อนกลับมาอ่านได้และสามารถเลือกอ่านได้ตามเวลา-สถานที่ที่ตนเองสะดวก
2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ทำให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย
3. สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี
4 สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา
ตัวอย่าง e-book

 
 
แหล่งอ้างอิง
http://www.youtube.com/watch?v=Z_d4cXKutMo (สืบค้นวันที่ 14/02/2556) 


 
 
 
 
2 ความคิดเห็น:

  1. e-book เป็นสือที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนืองจากเป็นอิเล็กทรอนิกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เป็นสื่อที่กระทัดรัด สะดวกสะบาย

    ตอบลบ
  2. e-book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ

    ตอบลบ